INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „GDPR“)

Prevádzkovateľ osobných údajov

Nadácia Civitas Christiana
Pekárska 29
917 01 Trnava
IČO: 53542312

Pri svojich činnostiach spracúvame Vaše osobné údaje nasledovne:

Kategórie osobných údajov:

 • kontaktné osobné údaje:
  • titul,
  • meno,
  • priezvisko,
  • adresa bydliska,
  • e-mail,
  • telefón,
 • platobné údaje,
 • výška finančného príspevku,
 • záznamy z našich aktivít:
  • fotografia,
  • video záznam.

Účely spracúvania osobných údajov

 • Správa registratúry (spracovanie poštovej agendy),
 • Povinnosti prevádzkovateľa pri prijímaní a vybavovaní podnetov,
 • Spracovanie agendy
 • Evidencia darcov – evidencia a komunikácia s podporovateľmi a darcami,
 • Fundraising – získavanie finančných zdrojov a nových darcov,
 • Marketingové účely – tvorba obsahov komunikácie Nadácie Civitas Christiana,
 • tvorba vzťahov s verejnosťou; vyhľadávanie a komunikácia s potenciálnymi podporovateľmi (osoby a organizácie),
 • Komunikácia obsahov – práca so sociálnymi sieťami, médiami.

Právny základ

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:

 • súhlas dotknutej osoby
 • oprávnený záujem Nadácie Civitas Christiana
 • zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Nadácia Civitas Christiana neposkytuje Vaše osobné údaje žiadnemu príjemcovi.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 20 rokov.

Ako dotknutá osoba máte právo:

 • požadovať informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva a tiež prístup k týmto údajom,
 • požadovať opravu neaktuálnych a neúplných Vašich osobných údajov,
 • požadovať vymazanie osobných údajov, ak ste odvolali súhlas, ak už nie sú potrebné na účely na ktoré sme ich získali a ak ich spracúvame nezákonne,
 • požadovať prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak ste nám ich poskytli na základe výslovného súhlasu alebo zmluvy,
 • požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov a to ak:
  • napadnete správnosť Vašich osobných údajov, a to počas doby kým overíme ich správnosť,
  • je spracúvanie protizákonné, Vy namietate proti vymazaniu Vašich osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia,
  • Nadácia Civitas Christiana už Vaše údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujte ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak ste presvedčený, že Vaše údaje nespracúvame v zmysle GDPR, oznámte nám to a ak Vám nevyhovieme, máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vaše vyššie uvedené práva sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

Voči Nadácii Civitas Christiana si môžete svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti, elektronickými prostriedkami alebo ústne u štatutárneho zástupcu alebo u zodpovednej osoby (DPO).

Súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“):

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Nadácia Civitas Christiana (IČO 53542312) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Prevádzkovateľa oprávňujem spracovávať moje osobné údaje v rozsahu: titul, meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a miesto bydliska za účelom vzájomnej komunikácie a distribúcie informácií o jeho aktivitách, projektoch a kampaniach. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, ale môžem jej kedykoľvek odvolať. Všetky moje práva v zmysle slovenských zákonov aj nariadenia GDPR budú zachované.

Bližšie informácie o mojich právach a o ochrane mojich osobných údajov mi Prevádzkovateľ poskytuje na www.civitaschristiana.sk/GDPR, na požiadanie mi ich poskytne aj osobne alebo písomne.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania správy na adresu nadacia@civitaschristiana.sk